Yaşar Kızılkum Yeminli Mali Müşavir

Sıkça Sorulan Sorular - Yaşar Kızılkum Yeminli Mali Müşavir YMM
Sıkça Sorulan Sorular
Anasayfa › Sıkça Sorulan Sorular

Tüm Yanıtları Aç Tüm Yanıtları Kapat

Fatura kaç gün içerisinde düzenlenmelidir?
Fatura malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
Ay sonunda düzenlenen irsaliyeler ne zaman faturalandırılır?
VUK hükümlerine göre, düzenlenen irsaliyelerin, faturaları da en geç 7 gün içinde düzenlenmelidir. Ancak, ay sonunda veya ay sonuna 7 günden az süre kalmışken düzenlenen irsaliyeler, Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gereği en geç o ayın son günü faturalandırılmalıdır.
Çalışanlara ödenen ücretler bankalara yatırılmak zorunda mıdır?

01.01.2009 tarihi itibari ile, işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalışanlarına o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığı ile ödemekle yükümlüdürler.

İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından her işçi ve her ay için idari para cezası verilecektir.

Kira ödemeleri nasıl yapılmalıdır?

01.11.2008 tarihi itibariyle işyerleri ve aylık 500 TL ve üzerindeki konut kira ödemeleri banka veya posta yolu ile yapılmak zorundadır.  
Buna göre;

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 01.11.2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu düzenlemeye uymayanlara Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza kesilir.

Sigorta prim ödemelerinde %5 indirim nasıl uygulanır?

Aşağıdaki şartları sağlayan işverenlerin, çalışanların sigorta primlerinden, işveren payının beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine tarafından karşılanır. Buna göre, şartları sağlayan işverenler %11 yerine %6 işveren payı öder.

Söz konusu indirimden; hizmet akdi ile personel çalıştıran, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlarla ilgili gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan tüm özel sektör işverenleri faydalanabilir.

Kuruma borcu bulunan işverenler, borçlarının tamamını ödedikleri takdirde, yasal verilme süresi sona ermemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlanarak bu indirimden faydalanabileceklerdir. Kuruma olan borçları çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri devam ediyor olması ve Kuruma başka borçlarının olmaması şartı ile 5 puanlık indirimden yararlanabileceklerdir. Diğer teşvik kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılardan dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün değildir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen sebeplerden birisi ile sona eren işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına, işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenen tazminattır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye çalıştığı her bir tam yıl için, brüt ücretinin otuz günlük tutarı dikkate alınırken, bir yıldan arta kalan süreler için aynı ücret üzerinden oranlama yapılmak suretiyle tazminat tutarı hesaplanır. Brüt ücret, o yıl belirlenen kıdem tazminatı tavanını aşıyorsa, kıdem tazminatı hesabında o yılki kıdem tazminatı tavanı brüt ücret olarak değerlendirilir ve hesaplama bu tutar üzerinden yapılır.

Örneğin, asgari ücret ile çalışan, 01.01.2002 tarihinde işe başlayan bir işçinin, 15.02.2012 tarihinde iş sözleşmesi feshedilsin. Bu işçinin toplam hizmet süresi 10 yıl 46 gündür. Bu işçiye ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı;

(886,50 x 10 yıl) + (886,50 / 365 x 46) = 8.976,72 TL 
Damga vergisi 8.976,72 x 0,0066= 59,25 TL
Net Kıdem tazminatı 8.976,72 – 59,25 = 8.917,47 TL

Çalışan personelin işten ayrılması durumunda ihbar süreleri nasıl uygulanır?

İhbar süreleri aşağıdaki gibi olup, hem işveren hem de çalışan tarafından uygulanması gerekir.

Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Çalışanların yıllık ücretli izin hakları ne kadardır?

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilmek zorundadır. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Diğer bir deyişle yıllık ücretli izin hakkı kullanılmak zorunda olup; başka bir şekilde telafi edilemez.
Çalışanların yıllık ücretli izin hakları aşağıdaki gibidir:

İş Kanunu hükümlerine göre yıllık izin hükümlerine uymayan işverenlere idari para cezası uygulanacaktır.

Yasal defter, fatura, irsaliye ve benzeri belgelerin saklanma süresi ne kadardır?

Yasal defterlerin ve kayıtların saklanma süresi Vergi Usul Kanunu’na, Türk Ticaret Kanunu’na ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre değişiklik göstermektedir.

Vergi Usul Kanunu’na göre; yasal defter ve kayıtların saklanma süresi 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ise bu süre 10 yıldır.Bize Ulaşın
resim

Bize Ulaşın

Yaşar Kızılkum - Yeminli Mali Müşavir


Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd. Rüzgar İş Merkezi No:119 A-1 Kağıthane İSTANBUL

Tel: 0212 224 29 99
Fax: 0212 224 31 60
Mail: [email protected]

Son Yazılar
resim

Özel okullarda ek tazminat
Özel okullarda ek tazminat
Eklenme Tarihi 25.10.2014   Okunma Sayısı 2733
Kıdem tazminatı çekle ödenebilir mi?
Kıdem tazminatı çekle ödeneb...
Eklenme Tarihi 25.10.2014   Okunma Sayısı 4250Copyright © 1993-2020 | Tüm Hakları Saklıdır. | www.yasarkizilkum.com.tr